Projekt nr RPDS.01.05.01-02-0711/16 pt. „Wdrożenie technologii doskonalenia procesu wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych”

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii doskonalenia procesu wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat